Thư mục chuyên đề kỷ niệm 123 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013)

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân. - Tái bản có bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 521tr.: ảnh; 22cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Hồ Chí Minh; Quốc hội; Hội đồng nhân dân; Pháp luật; Việt Nam

VVD.11412

3K5H3/CH500T

Tập hợp các bài nói, bài viết, diễn văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc hội và Hội đồng nhân dân từ 1945-1969. Một số sắc lệnh, pháp lệnh, luật do Chủ tịch kí liên quan đến hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá. - H. : Nxb. Hà Nội, 2003. - 307tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác lê nin; Hồ Chí Minh; Tư tưởng; Văn hoá

VVD.11434

3K5H6.6/T550T

Chọn lọc một số bài của nhiều nhà khoa học và hoạt động văn hoá nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá. Một số trích dẫn tiêu biểu, hàm súc, dễ hiểu, dễ nhớ trong các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá

 

3. Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp / Bá Ngọc. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2003. - 222Tr.: ảnh; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Hồ Chí Minh; Cuộc đời; Sự nghiệp

VVD.11432

3K5H6/H450CH

 

4. Đi tìm dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế : Bút ký lịch sử 1978-2003 / Nguyễn Đắc Xuân. - H. : Văn học, 2003. - 255tr. : ảnh; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa mác lê nin; Hồ Chí Minh; Thời niên thiếu; Bút ký lịch sử; 1978-2003

VVD.11431; VVM.9931

895.922803/Đ300T

Tập bút ký gồm 13 chương chính, đây là một công trình làm rõ Thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở mới theo gia đình đặt chân lên đất Huế năm 1985 cho đến lúc Người từ giã Huế để vào các tỉnh phía Nam bắt đầu hành trình đi tìm đường cứu nước vào năm 1909.

 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới ở Việt Nam / Nguyễn Anh Tuấn chủ biên, Nguyễn Xuân Tế, Bùi Ngọc Sơn. - TP.HCM : Nxb.Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2003. - 182tr; 21cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Hồ Chí Minh; Tư tưởng; Xây dựng; Nhà nước; Việt Nam

VVD.11433; VVTC.307; VVM.10263

335.4346/T550T

Tư tưởng về xây dựng Nhà nước - Bộ phận cơ bản cấu thành hệ tư tưởng Hồ Chí Minh; Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước kiểu mới của Việt Nam; Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước kiểu mới trong giai đoạn hiện nay ở nước ta

 

6. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 491tr; 21cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Tư tưởng; Hồ Chí Minh; Sách giáo trình

VVD.11499

3K5H3(075)/GI.108TR

Gồm 12 chương: khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Các luận chứng về nội dung chủ yếu của tư tưởng HCM; Việc vận dụng phát triển tư tưởng HCM trong công cuộc đổi mới của đất nước

 

7. Chiến tranh Đông Dương qua tiếng nói của binh lính Pháp=La Guerre D'indochine à travers la voix des soldats du corps expéditionnaire francais. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 388tr; 21cm

   Từ khóa: Lịch sử; Chiến tranh; Đông Dương; Thư; Binh lính; Pháp; Việt Nam; Hồ Chí Minh

VVD.13541; VVM.11931; VVM.11932

959.7041/CH305TR

Tập hợp một số thư gửi: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quốc hội, Mặt trận Liên Việt, Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Quốc hội Pháp, các tổ chức quốc tế, các tổ chức dân chủ Pháp...của tù binh Pháp tại Việt Nam

 

8. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân / Hồ Chí Minh. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2005. - 55tr; 20cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác lênin; Giáo dục tư tưởng; Đạo đức cách mạng; Chủ nghĩa cá nhân; Hồ Chí Minh

VVD.9288; VVD.16653; VVM.14015; VVM.14016

335.4346/N122C

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, tư tưởng và tác phong XHCN, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu... và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

 

9. Mối quan hệ giữa Đảng và dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh / PTS. Đàm Văn Thọ, PTS. Vũ Hùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 1997. - 216tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí minh; Quan điểm; Thái độ; Nhân dân; Việt Nam

VVD.8959; VVM.5259; VVM.5260

335.4346/M452QU

Khái niệm về dân và những quan điểm, thái độ khác nhau về dân trong lịch sử. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và dân. Nội dung chủ yếu của mối quan hệ Đảng và dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực trạng và nguyên nhân tồn tại của mối quan hệ Đảng và dân hiện nay. Tăng cường mối quan hệ Đảng và dân trong thời kỳ mới trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

10. Cơ sở khoa học và nền tảng văn hóa của tư tưởng Hồ Chí Minh / PGS.PTS. Thành Duy. - H. : Khoa học xã hội, 1998. - 264tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác lênin; Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở khoa học; Danh nhân văn hóa; Việt Nam

VVD.9154; VVM.4829; VVM.4830

335.4346/C460S

Phương pháp luận Hồ Chí Minh. Cơ sở khoa học nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Cơ sở khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Văn hóa chính trị; Về văn hóa pháp luật; Văn hóa đạo đức, văn hóa nghệ thuật và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh

 

11. Xây dựng Đảng và rèn luyện Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Kỷ yếu hội thảo khoa học. - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 251tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản; Xây dựng Đảng; Tư tưởng; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.10127; VVM.6966; VVM.6967

324.2597071/X126D

Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác Đảng và rèn luện Đảng viên trong lực lượng vũ trang trên nhiều mặt: Đạo đức cách mạng, mối quan hệ Đảng, giai cấp, dân tộc

 

12. Vụ án Hồng Kông năm 1931/ Nguyễn Việt Hồng. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 1999. - 82tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Lịch sử; Hồi ký; Hồ Chí Minh

VVD.10387; VVM.13609; VVM.13610; VVM.13611

895.922803/V500A

 

13. Người đầu tiên bảo vệ Bác : Hồi ký / Thượng tướng Phùng Thế Tài; Thế Kỷ ghi. - H. : Quân đội nhân dân, 1998. - 113tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồi kí; Việt Nam; Hồ Chí Minh

VVD.9567; VVM.6261; VVM.6262

895.922803/NG558Đ

Những kí ức không thể nào quên của Thượng tướng Phùng Thế Tài từ những ngày đầu đến với Cách mạng, những ngày đầu được sống bên Bác, bảo vệ Bác

 

14. Những giây phút được gần Bác Hồ / Song Tùng. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 64tr.: ảnh; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồ Chí Minh; Truyện; Hồi kí; Việt nam

VVD.9425; VVM.5990; VVM.5991

895.922803/NH556GI

Những mẩu chuyện được xếp theo trình tự thời gian kể lại những kỉ niệm của đồng chí Song Tùng khi làm việc với Bác giúp chúng ta hiểu thêm về nhân cách bình dị gần gũi, tình cảm bao dung của Bác đối với quần chúng

 

15. Địa danh về Hồ Chí Minh / Bùi Thiết chủ biên, Lê Kim Dung, Nguyễn Chí Thắng. - H. : Thanh niên, 1999. - 367tr; 21cm

   Từ khóa: Hồ Chí Minh; Địa danh; Lịch sử; Danh nhân; Việt Nam

VVD.9667; VVM.651

915.97003/Đ301D

Giới thiệu có tính chất hệ thống lại toàn bộ những địa danh nơi Bác Hồ đã dừng chân có ý nghĩa quan trọng, những địa chỉ có liên quan đến cuộc sống và hoạt động của Người

 

16. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh : Tuyển chọn và trích dẫn những bài phê bình - bình luận văn học của các nhà văn và các nhà nghiên cứu Việt Nam / Vũ Tiến Quỳnh tuyển chọn. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 1999. - 293tr; 19cm

   Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Phê bình; Bình luận; Nguyễn Aí Quốc; Hồ Chí Minh; Văn học cách mạng; Việt Nam

VVD.9566; VVM.6260

895.92209/NG527A

Giới thiệu những bài phê bình bình luận văn học của các nhà văn và các nhà nghiên cứu Việt Nam về phong cách sáng tác của Hồ Chí Minh

 

17. Vừa đi đường, vừa kể chuyện / T.Lan. - H. : Chính trị Quốc gia, 1999. - 98tr; 20cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồ Chí Minh; Hồi kí; Hoạt động cách mạng; Việt Nam

VVD.9610; VVM.6271; VVM.6272

895.922803/V551Đ

 

18. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ/ Thy Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - In lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999. - 146tr.: ảnh; 20cm

   Từ khóa: Lịch sử; Chủ nghĩa xã hội; Hồ Chí Minh; Tư liệu lịch sử; Sự nghiệp; Tiểu sử; Việt nam

VVD.9608; VVM.6228

959.704092/V308N

Một vài nét về tiểu sử và thân thế Hồ Chủ Tịch. Những năm tháng học tập, ra đi tìm đường cứu nước lãnh đạo cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc. Một số tên, bí danh, bút danh, cùng những sáng tác thơ văn của Người

 

19. Ánh mắt Bác Hồ / Trần Đương. - H. : Thanh niên, 1999. - 180tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồi ký; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.9568; VVM.6263; VVM.6264

895.922803/A107M

 

20. Bao dung nhân ái Hồ Chí Minh / Kim Dung, Nguyễn Chí Thắng, Phạm Đức tuyển chọn và biên soạn. - H. : Thanh niên, 1999. - 145tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồi ký; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.9609; VVM.6269; VVM.6270

895.922803/B108D

 

21. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 589tr.: chân dung; 22cm

   T.4 : 1945-1946

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản Việt Nam; Việt Nam; chính sách đối nội; chính sách đối ngoại; 1945-1946; Toàn tập

VVD.11927

3K5H/H450CH

Các bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời nhà báo của Hồ Chí Minh từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946 phản ánh tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Hồ Chí Minh và đảng CSVN trong chính sách đối nội và đối ngoại

 

22. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 811tr.: ảnh chân dung; 22cm

   T.5 : 1947-1949

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; Kháng chiến chống Pháp; Chiến lược; Chính sách đối nội; Chính sách đối ngoại; 1947-1949; Toàn tập

VVD.11928

3K5H/H450CH

Trình bày những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu 1947 đến cuối 1949 phản ánh tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

 

23. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 688tr.: chân dung; 22cm

   T.6 : 1950 - 1952

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác lênin; Đảng cộng sản Việt nam; Đối nội; Ngoại giao; Chính trị; Hồ Chí Minh; Toàn tập; 1950-1952

VVD.11929

3K5H/H450CH

Toàn tập các thư, lời chúc mừng, tuyên bố, lời kêu gọi, thơ, điện, bài viết, báo cáo chính trị, của Hồ Chí Minh  trong những năm 1950 - 1952 về các vấn đề đối nội, đối ngoại, kinh tế, chính trị, xã hội VN

 

24. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 637tr.: chân dung; 22cm

   T.7 : 1953 - 1955

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Đảng cộng sản Việt Nam; Chính trị; Việt nam; Đối nội; Ngoại giao; Văn hoá; Xã hội; Hồ Chí minh; Toàn tập; 1953-1955

VVD.11930

3K5H/H450CH

Toàn tập các tác phẩm của Hồ Chí Minh trong năm 1953 - 1955 bao gồm: Các điện thư, báo cáo, diễn văn, thơ chúc tế, thư khen, bài báo về các vấn đề đối nội, đối ngoại, văn hoá, xã hội của VN

 

25. Văn kiện Đảng toàn tập / Đảng cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 1998. - 654tr.: ảnh; 22cm

   T.1 : 1924-1930

   Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam; Văn kiện; Đảng cộng sản Đông Dương; Quốc tế cộng sản; tác phẩm; Hồ Chí Minh; 1924-1930

VVD.11916

3KV(060)"1924-1930"/V115K

Giới thiệu các văn kiện thời kỳ hoạt động của các tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam và một số tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam như: tuyên ngôn, điều lệ, chính cương, báo chí cách mạng, thư, truyền đơn... Một số tài liệu của Quốc tế cộng sản có liên quan đến các tổ chức cộng sản ở Đông Dương

 

26. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 1995. - 654tr.: ảnh chân dung; 22cm

   T.3 : 1930-1945

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Đảng cộng sản Việt Nam; Cách mạng dân tộc dân chủ; Việt Nam; Cách mạng vô sản; Thế giới; Hồ Chí Minh; Toàn tập; 1930-1945

VVD.11926

3K5H/H450CH

Chính cương vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam và một số văn kiện khác của Đảng (sách lược, chương trình, điều lệ). Thư từ và các bài viết khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1930-1945 về cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới

 

27. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 1996. - 674tr.: ảnh chân dung; 22cm

   T.9 : 1958-1959

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Đảng cộng sản Việt Nam; Nông nghiệp; Giáo dục; Điện Biên Phủ; Quân đội; Việt Nam; Đạo đức Cách mạng; Cách mạng; Thế giới; Hồ Chí Minh; Toàn tập; 1958-1959

VVD.11932

3K5H/H450CH

Thư từ, diễn văn, bài nói chuyện... của chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1958-1959 về các vấn đề của Cách mạng và cách mạng quốc tế

 

28. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 1996. - 660tr.: 4 tờ ảnh; 22cm

   T.8 : 1955-1957

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Đảng cộng sản Việt Nam; Hồ Chí Minh; Cải cách ruộng đất; Đối nội; Đối ngoại; Tác phẩm; Toàn tập; 1955-1957

VVD.11931

3K5H/H450CH

Các bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố trả lời các nhà báo từ tháng 6 năm 1955 đến cuối 1957 của chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh các hoạt động đa dạng, phong phú của nước ta trong công cuộc cải cách kinh tế, thi hành hiệp định Giơnevơ, cải cách ruộng đất, bắt đầu khôi phục kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại..

 

29. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 1996. - 736tr.: ảnh; 22cm

   T.10 : 1960-1962

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Đảng cộng sản Việt Nam; Hồ Chí Minh; Toàn tập; Xây dựng CNXH; Đối nội; Đối ngoại; Tác phẩm; 1960-1962

VVD.11933

3K5H/H450CH

Thể hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và các vấn đề quốc tế từ tháng 1/1960 đến tháng 12/1962

 

30. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 1996. - 690tr.: ảnh; 22cm

   T.11 : 1963 - 1965

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Đảng cộng sản Việt Nam; Hồ Chí Minh; Đối nội; Đối ngoại; Xây dựng CNXH; Đời sống văn hóa; Toàn tập; Tác phẩm; 1963-1965

VVD.11934

3K5H/H450CH

Các bài viết thể hiện tập trung việc tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Xây dựng CNXH ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam; Đặc điểm tình hình, biện pháp thực hiện, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Việt Nam trong thời gian từ tháng 1/1963 đến tháng 12/1965

 

31. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 1996. - 625tr.: ảnh; 22cm

   T.12 : 1966 - 1969

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác lênin; Đảng cộng sản Việt Nam; Hồ Chí Minh; Đối nội; Đối ngoại; Kháng chiến chống Mỹ; Xây dựng CNXH; Toàn tập; Tác phẩm; 1966-1969

VVD.11935

3K5H/H450CH

Phản ánh tập trung quyết tâm chống Mỹ, vượt qua thử thách, khó khăn, tình hình quốc tế phức tạp, phương châm chiến lược " Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào "; Củng cố miền Bắc về mọi mặt, tiếp tục xây dựng CNXH ở miền Bắc trong điều kiện có chiến tranh

 

32. Danh nhân Hồ Chí Minh / Thành Duy, Trần Đình Huỳnh, Đặng Quốc Bảo,... biên soạn. - H. : Lao động, 2000. - 1039tr.: 144 tờ ảnh; 21cm

   T.1

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Hồ Chí Minh; Danh nhân; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hoạt động cách mạng

VVD.11560

3K5H6/D107NH

Giới thiệu tổng quan về quá trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Những mức son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh. Danh mục những tác phẩm của Nguyễn ái Quốc và các bài viết về Hồ Chí Minh

 

33. Danh nhân Hồ Chí Minh / Thành Duy, Trần Đình Huỳnh, Đặng Quốc Bảo,... biên soạn. - H. : Lao động, 2000. - 1171tr.: 65 tờ ảnh; 21cm

   T.2

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác lênin; Hồ Chí Minh; Danh nhân; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Triết học Mác Lênin

VVD.11561

3K5H6/D107NH

Nghiên cứu về phương pháp Hồ Chí Minh. Triết học Hồ Chí Minh từ góc nhìn phương pháp. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề dân tộc, cách mạng, xây dựng đất nước

 

34. Liên khu II những ngày đầu Thủ đô kháng chiến : Hồi ký chiến đấu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2001. - 386tr; 21cm

   T.2

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồi kí; Lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; Việt Nam; Hà Nội

VVD.11624

V24/L305KH

Tập hợp hồi kí của các đồng chí đã từng sống và chiến đấu tại Liên khu II trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 12 năm 1946

 

35. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 535tr; 19cm

   T.1 : 1919-1924

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Toàn tập; Hồ Chí Minh; 1919-1924

VVD.11924

3K5H/H450CH

Tập 1 tác giả tập trung vạch trần bản chất xấu xa, tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân đế quốc, xác định rõ chúng là kẻ thù chung của giai cấp công nhân và nhân dân bị áp bức trên thế giới,...

 

36. Hồ Chí Minh toàn tập/ Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 1995. - 555tr; 19cm

   T.2 : 1924-1930

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Toàn Tập; Hồ Chí Minh; 1924-1930

VVD.11925

3K5H/H450CH

Tập hợp những tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1/1925 đến đầu năm 1930

 

37. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - H. : Văn học, 2003. - 139tr; 15cm

   Từ khóa: Văn học hiên đại; Hồ Chí Minh; Thơ; Việt Nam

VVD.11548; VVM.13176; VVM.13177; VVM.13178

895.1/NH124K

 

38. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 244tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác lê Nin; Nghiên cứu; Tư tưởng; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.11748

3K5H4/T103L

Nhằm quán triệt những quan điểm cơ bản và vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống xã hội của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; đồng thời giúp những cán bộ chủ chốt và báo cáo viên có tài liệu giảng dạy, học tập những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

 

39. Hồ Chí Minh thiên tài trí tuệ sáng tạo thế kỷ XX / Thanh Lê biên soạn. - H. : Thanh niên, 2003. - 182tr; 21cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Hồ Chí Minh; Tư tưởng; Chính trị; Sự nghiệp

VVD.11540

3K5H6/H450CH

Đưa ra những nhận định về tư tưởng Hồ Chí Minh trên các phương diện : Chính trị, Văn hoá, Giáo dục và cuộc sống đời thường hết sức giản dị cao đẹp của Người,...

 

40. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền / Trần Đình Huỳnh, Ngô Kim Ngân. - H. : Nxb.Hà Nội, 2004. - 256tr; 21cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lê nin; Tư tưởng; Hồ Chí Minh; Đảng cầm quyền

VVD.11669; VVTC.494; VVM.11942

335.4346/T550T

Trình bày những tư tưởng của Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền; phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước tiếp cận từ góc độ dùng người và một số tác phẩn cảu Bác về vấn đề này

 

41. Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ. - H. : Thông tấn, 2003. - 249tr.: ảnh; 21cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồi ức; Hồ Chí Minh

VVD.11700

V24/CH527K

Gồm những hồi ức của những người giúp việc và phục vụ Bác Hồ qua các thời kỳ, từ khi Bác ở chiến khu Việt Bắc đến khi Người về sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội cho đến những năm cuối đời

 

42. Tìm hiểu nền tảng văn hoá dân tộc trong tư tưởng Cách mạng Hồ Chí Minh/ John Lê Văn Hoá, Nguyễn Việt Long dịch. - In lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2003. - 398tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Tìm hiểu; Nền tảng; Văn hoá; Dân tộc; Tư tưởng; Cách mạng; Hồ Chí Minh

VVD.11631

3K5H6.6/T310H

 

43. Nghệ thuật thư pháp với thơ nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Việt biên soạn. - H. : Công an nhân dân, 2003. - 144tr.: ảnh; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Nghệ thuật thư pháp; Thơ; Hồ Chí Minh; Chữ Hán; Nhật ký trong tù; Việt Nam

VVD.11906; VVM.15201; VVM.15202

895.1/NGH250TH

 

44. Búp sen xanh : Tiểu thuyết/ Sơn Tùng; Bìa và minh họa : Văn Cao; Trình bày bìa : Văn Sáng. - In lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2004. - 636tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Thời niên thiếu; Hồ Chí Minh

VVD.11798; VVTN.3410; VVTN.3411

335.4346/B521S

 

45. Tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho cán bộ, Đảng viên cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 181tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lê nin; Tài liệu; Học tập; Tư tưởng; Hồ Chí Minh

VVD.11750

3K5H4/T103L

 

46. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo / GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, PGS.TS. Nguyễn Đức Lữ đồng chủ biên. - H. : Nxb. Tôn giáo, 2003. - 327tr.; 21cm

   Từ khóa: Tôn giáo; Tư tưởng; Hồ Chí Minh; Công tác tôn giáo; Việt Nam

VVD.11999; VVTC.544; VVM.11000

200.9597/T550T

Nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo

 

47. Tài liệu hỏi - đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh : Phổ biến rộng rãi trong nhân dân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 103tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Đảng Cộng sản Việt Nam; Tài liệu; Hỏi; Đáp; Tư tưởng; Hồ Chí Minh

VVD.11752; VVTC.557; VVM.10996; VVM.10997

335.4346/T103L

Trình bày khái niệm, nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giai cấp; Tư tưởng HCM về độc lập dân tộc, quốc phòng toàn dân, đạo đức cách mạng...

 

48. Kể chuyện truyền thống Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh/ Phong Thu. - Tái bản lần 1. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2000. - 127tr.: ảnh; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Truyện kể; Truyền thống; Đội thiếu niên tiền phong; Hồ Chí Minh; Hoạt động đội thiếu niên; Việt Nam

VVD.12223; VVTN.7038; VVTN.7039; VVTN.7040; VVTN.7041

895.92234/K250CH

 

49. Nhớ Bác khôn nguôi : Hồi ký / Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Thái Dũng;Khánh Vân ghi. - H. : Thanh niên, 2000. - 245tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồi ký; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.12242; VVM.7448; VVM.7449; VVM.7450

895.922803/NH460B

 

50. Bác Hồ thời niên thiếu. - Tái bản. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 118tr; 19cm

   Từ khóa: Lịch sử; Nhân vật lịch sử; Cuộc đời; Gia đình; Hồ Chí Minh; Thời niên thiếu; Việt Nam

VVD.12244; VVM.7486; VVM.7487; VVM.7488

959.704092/B101H

Sách nói về quê hương, gia đình, những ngày thơ ấu, tuổi thiếu niên và tuổi thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ngày đầu Người đi tìm chân lý

 

51. Bác Hồ với các tướng lĩnh / Kim Dung, Chí Thắng, Việt Hải biên soạn. - H. : Thanh niên, 2000. - 130tr; 19cm

   Từ khóa: Lịch sử; Nhân vật lịch sử; Hồ Chí Minh; Tướng lĩnh; Việt Nam

VVD.12245; VVM.7489; VVM.7490; VVM.7491

959.704092/B101H

Khắc họa một số nét về cuộc đời và sự nghiệp của 23 vị tướng Việt Nam đã được Bác Hồ bồi dưỡng đào tạo, trưởng thành và những tình cảm chân thành của họ đối với Bác Hồ kính yêu

 

52. Bác Hồ tiếp xúc với tình báo phương Tây / Lê Kim. - H. : Công an nhân dân, 2000. - 151tr; 19cm

   Từ khóa: Lịch sử; Nhân vật; Hồ Chí Minh; Kháng chiến chống Pháp; Tình báo; Mỹ; Pháp

VVD.12246; VVM.7492; VVM.7493

959.704092/B101H

Những hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đối phó với các nhân viên tình báo của đế quốc, thực dân và các thế lực chống cộng quốc tế

 

53. Bác Hồ với chiến sĩ cảnh vệ : Hồi ký. - H. : Công an nhân dân, 2000. - 207tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồ chí Minh; Hồi ký; Kháng chiến chống Pháp; Việt Nam

VVD.12247; VVM.7494; VVM.7495; VVM.7496

895.922803/B101H

 

54. Trái tim quả đất : Tiểu thuyết/ Sơn Tùng. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 1999. - 344tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.12248; VVM.7513; VVM.7514; VVM.7515

895.922334/TR103T

 

55. Về xây dựng và chỉnh đốn Đảng / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 400tr; 19cm

   Từ khóa: Chính trị; Đảng cộng sản; Hồ Chí Minh; Xây dựng; Chỉnh đốn; Việt Nam

VVD.12250; VVM.7506; VVM.7507; VVM.7508

324.2597071/V250X

Gồm ba phần: Cách mệnh muốn thành công trước hết phải có Đảng cách mệnh lãnh đạo; Về xây dựng và chỉnh đốn đảng; Những đánh giá về Đảng

 

56. Những ngày sống gần Bác/ Hoàng Điền. - In lần thứ 2. - H. : Lao động, 1999. - 127tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồi kí; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.12008; VVM.7141; VVM.7142

895.922803/NH556NG

 

57. Bác Hồ như chúng tôi đã biết / Trần Đương. - H. : Thanh niên, 2000. - 267tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồi ký; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.12078; VVM.8924; VVM.8925

895.922803/B101H

 

58. Chuyện kể về những tết của Bác Hồ/ Nguyễn Xuân Thông tuyển chọn và biên soạn. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2000. - 51tr; 19cm

   Từ khóa: Hồ Chí Minh; Hồi ký; Văn học hiện đại; Việt Nam

VVD.12155; VVM.17600; VVM.17601

895.922803/CH527K

Những mẩu chuyện về tết của Bác Hồ và tình cảm của Người dành cho nhân dân Việt Nam trong mỗi dịp tết. Sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với đồng bào và chiến sĩ miền nam. Tác phong giản dị trong cuộc sống của Người

 

59. Thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Vũ Châu Quán, Nguyễn Huy Quát. - H. : Thanh niên, 2000. - 402tr; 19cm

   Từ khóa: Hồ Chí Minh; Thơ ca; Kháng chiến chống Pháp; Nghiên cứu văn học; Việt Nam

VVD.12082

3K5H3/TH460C

Hai chặng đường thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 1941-1942 và 1947-1954. Những suy nghĩ, cảm nhận về Việt Bắc và thơ ca chiến khu của Bác. Một số bài thơ thuộc hai thời kỳ trên (bao gồm cả phần chữ Hán và phần tiếng Việt)

 

60. Bác về / Sơn Tùng. - H. : Phụ nữ, 2000. - 270tr; 21cm

   Từ khóa: Hồ Chí Minh; Hồi ký; Văn học hiện đại; Việt Nam

VVD.12080; VVM.10762; VVM.10763

895.922803/B101V

Hồi ký về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các thời kỳ khác nhau và đời sống sinh hoạt của Người

 

61. Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2000. - 79tr.: ảnh; 20cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lên Nin; Cuộc đời; Sự nghiệp; Hồ chí Minh; Hỏi; Đáp; Việt Nam

VVD.12081

3K5H6/H428V

 

62. Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh : Trích phát biểu của nhân dân và thanh niên thế giới về chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Khánh Soa sưu tầm, biên soạn. - Tái bản, có sửa chữa. - H. : Thanh niên, 2000. - 303tr; 19cm

   Từ khóa: Lịch sử; Hồ Chí Minh; Người cộng sản; Danh nhân văn hoá; Việt Nam

VVD.12318; VVM.7867; VVM.7868; VVM.7869

959.704092/M458GI

Gồm các bài viết phát biểu của nhân dân khắp năm châu ca ngợi công đức của Bác Hồ như một nhà yêu nước vĩ đại, người cộng sản quốc tế có đạo đức tuyệt vời và thiên tài cách mạng hiếm thấy

 

63. Bác Hồ với anh hùng dũng sỹ miền Trung : Tập truyện kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 263tr; 19cm

   Từ khóa: Lịch sử; Việt Nam; Hồi kí; Hồ Chí Minh; Kháng chiến chống Pháp

VVD.12418; VVM.7912; VVM.7913

959.704/B101H

Gồm các bài hồi ký của các chiến sĩ thời kháng chiến chống Pháp với Bác Hồ

 

64. Hồ Chí Minh sống mãi với dân tộc Việt Nam và bầu bạn quốc tế. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 190tr.: ảnh chân dung; 19cm

   Từ khóa: Lịch sử; Nhân vật; Hồi ký; Lăng; Bảo tàng; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.12392; VVM.7810; VVM.7811

959.704092/H450CH

Những bài viết cảm tưởng của nhân dân trong nước và khách quốc tế khi đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu di tích Phủ chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh

 

65. Núi Các Mác suối Lê Nin / Ngọc Tự. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 213tr; 19cm

   Từ khóa: Lịch sử; Chủ nghĩa Mác Lênin; Hồi kí cách mạng; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.12393; VVM.7812; VVM.7813

959.704/N510C

Hồi kí về những ngày đấu tranh gian khổ của Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu xây dựng căn cứ cách mạng

 

66. Những ngày được gần Bác / Ngọc Châu. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 102tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Hồ Chí Minh; Truyện kể; Việt Nam

VVD.12589; VVM.9928; VVM.9929; VVM.9930

895.9228/NH556NG

 

67. Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam : Những bài viết chọn lọc về thơ Bác / Mai Hương, Thanh Việt tuyển chọn và biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2000. - 675tr; 21cm

   Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Thơ; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.12329; VVM.7110; VVM.7111

895.9221009/CH500T

Tuyển chọn những bài phê bình, nghiên cứu, bình giảng tiêu biểu về thơ Hồ Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc. Đến với những bài thơ hay trong thơ Hồ Chủ tịch

 

68. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 193tr.: ảnh; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Tư Tưởng; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.12353; VVM.8274; VVM.8275

335.4346/T550T

Tuyển chọn một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về tư tưởng, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

 

69. Tìm hiểu thân thế - sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh : Hỏi và đáp/ TS. Hoàng Trang, TS. Nguyễn Khánh Bật chủ biên. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 316tr; 21cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Tìm hiểu; Thân thế; Sự nghiệp; Tư tưởng; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.12357; VVM.8325

959.704092/T310H

Các câu hỏi và trả lời về tiểu sử quê hương, gia quyến, quá trình hoạt động cách mạng, sự hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh

 

70. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam / TS. Bùi Đình Phong chủ biên. - H. : Lao động, 2001. - 246tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác lê Nin; Tư tưởng; Hồ Chí Minh; Xây dựng; Văn hoá; Việt Nam

VVD.12592

3K5H6/T550T

Quá trình hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

71. Hồ Chí Minh với Châu Phi / Lê Cung. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2001. - 115tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Hoạt động; Cách mạng; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.12591

3K5H6/H450CH

Tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi, về cách đánh giá của thế giới và Châu phi đối với Hồ Chí Minh

 

72. Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại. - In lần thứ 3 có bổ sung. - H. : Lao động, 2001. - 143tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Hồi ký; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.12590

3K5H6/H450CH

Những bài viết của bạn bè thế giới về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một người cộng sản lỗi lạc luôn đấu tranh cho tự do trong thế giới thuộc địa, biểu tượng của sự kết hợp văn hóa Đông Tây, một nhân cách hoàn hảo, hình mẫu về con người mới của tương lai

 

73. 100 sự kiện lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX / Trần Nam Tiến. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001. - 298tr.: ảnh; 19cm

   Từ khóa: Lịch sử; Sài Gòn; Thành phố; Hồ Chí Minh; Việt Nam; Sự kiện; Thế kỷ XX

VVD.12615; VVM.8848; VVM.8849

959.779/M458TR

Giới thiệu 100 sự kiện lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX theo trình tự thời gian từ năm 1901 đến năm 1998

 

74. Cách mạng - kháng chiến và đời sống văn học 1945 - 1954 / Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Tố Hữu,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2002. - 789tr; 21cm

   Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; kháng chiến chống Pháp; Hồi ức; Việt Nam

VVD.13201

8(V)2/C102M

Gồm các bài ghi, hồi ký, nhật ký của các nhà văn nổi tiếng như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Tố Hữu, Đặng Thai Mai, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Tú Mỡ, Thanh Tịnh, Tô Hoài... ghi lại những hồi ức, kỷ niệm về văn học, kháng chiến chống pháp trong 10 năm (1945-1954)

 

75. Mấy vấn đề về phương pháp tìm hiểu, phân tích thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh / GS. Nguyễn Đăng Mạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999. - 186tr; 21cm

   Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Phân tích tác phẩm; Thơ; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.13165; VVM.13729; VVM.13730; VVM.13731

895.9221009/M126V

Quan điểm sáng tác văn học của chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, đặc điểm về mặt thể loại, phong cách của thơ chủ tịch Hồ Chí Minh. Phương pháp tìm hiểu, phân tích một bài thơ cụ thể của chủ tịch Hồ Chí Minh

 

76. Chủ tịch Hồ Chí Minh : Tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp. - H. : Văn học, 2002. - 181tr; 19cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác lênin; Hồ Chí Minh; Tiểu sử; Sự nghiệp cách mạng; Việt Nam

VVD.13169

3K5H6/CH500T

Tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp hoạt động của Hồ Chủ Tịch qua các thời hoạt động như tìm đường cách mạng 1911 - 1924, thành lập Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam 1924 - 1930, tổng khởi nghĩa giành chính quyền 1939 - 1945 v.v...

 

77. Cách mạng - kháng chiến và đời sống văn học 1945-1954 / Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Tố Hữu,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2002. - 789tr; 21cm

   Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Đời sống văn học; Cách mạng; Kháng chiến; Việt nam

VVD.13201

8(V)2/C102M

 

78. Bác đặt tên anh Hồ Chí Long/ Đỗ Như Chung. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 82tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Truyện ký; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VVD.13168; VVM.13735; VVM.13736

895.922803/B101Đ

 

79. Bông sen vàng : Tiểu thuyết / Sơn Tùng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2003. - 435tr; 19cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Thời niên thiếu; Hồ Chí Minh

VVD.13113; VVTN.3412; VVTN.3413

335.4346/B455S

 

80. Bài ca tuổi trẻ : 70 ca khúc dành cho tuổi trẻ của 14 tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh - Thế kỷ 20 / Biên soạn và giới thiệu : Nguyễn Thuỵ Kha. - H. : Thanh niên, 2003. - 179tr.: ảnh; 27cm

   Từ khóa: Nghệ thuật; Âm nhạc; Tác giả; Tác phẩm; Ca khúc; Giải thưởng; Hồ Chí Minh; Thế kỷ 20

VLD.668

781(V).12/B103C

 

81. Xây dựng Đảng rèn luyện Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 2003. - 638tr; 27cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác lê Nin; Xây dựng Đảng; Rèn luyện; Đảng viên; Tư tưởng; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VLD.684

3KV3/X126D

Cuốn sách gồm các nội dung : Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; một số bài viết của các đồng chí Tổng bí thư, xây dựng Đảng qua các kỳ Đại hội; tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

 

82. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người : Tập bài hát có phần đệm piano. - H. : Âm nhạc, 1975. - 114tr; 27cm

   Từ khóa: Nghệ thuật; Hình tượng nghệ thuật; Lãnh tụ; Hồ Chí Minh; Việt Nam

VLD.146

781(V).12/H450CH

Tập bài hát ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh

 

83. Nhật ký trong tù/ Hồ Chí Minh; Viện Văn học dịch, chỉnh lý, bổ sung. - In lần thứ 3. - H. : Văn học, 1983. - 307tr.: 4ảnh; 24cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác lê Nin; Hồ Chí Minh; Thơ; Việt Nam

VLD.87

3K5H3/NH124K

 

84. Về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ tranh nhân dân / Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 1970. - 458tr.: 4ảnh; 22cm

   Từ khóa: Chủ nghĩa Mác Lênin; Đấu tranh vũ trang; Lực lượng vũ trang; Việt Nam; Tác phẩm kinh điển; Thơ; Hồ Chí Minh

VLD.105

3K5H3/V250Đ

Phần 1: Tập hợp một số bài nói và viết của Hồ Chủ Tịch về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ từ trước cách mạng tháng Tám tới tháng 9/1969. Phần 2: Một số bài thơ của Hồ Chủ Tịch viết về lực lượng vũ trang

 

85. Thơ Việt Nam 1945-1975 : Tuyển / Ban tuyển: Xuân Diệu, Tế Hanh, Hoàng Trung Thông, Chế Lan Viên. - H. : Tác phẩm mới, 1976. - 393tr; 24cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam; Hồ Chí Minh

VLD.142

V21/TH460V

 

86. Chuyện Bác Hồ trồng người / Nguyễn Hữu Đảng tuyển chọn. - H. : Phụ nữ, 1999. - 413tr; 19cm

   Từ khóa: Hồ Chí Minh; Hồi kí; Việt Nam

VVD.9950

3K5H6.3/CH527B

Những hồi ức sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân qua các lần được gặp Bác Hồ

 

87. Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh : Một số tư liệu và mẩu chuyện về Bác Hồ với thiếu niên / Hoàng Giai. - In lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Thanh niên, 1999. - 187tr; 19cm

   Từ khóa: Lịch sử; Hồ Chí Minh; Hồi kí; Thiếu nhi; Việt Nam

VVD.9946; VVM.7188; VVM.7189; VVM.7190

959.704092/A103Y

Gồm 10 chương ghi lại những tình cảm, sự quan tâm và những lời dạy của Bác Hồ với đời sống và hoạt động của thiếu niên nhi đồng

 

88. Bông sen vàng : Tiểu thuyết / Sơn Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ, 2000. - 442tr.: 1 ảnh; 18cm

   Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Tiểu thuyết; Hồ Chí Minh

VVD.9971; VVM.8175; VVM.8176; VVM.8177

895.9223/B455S

 

89. Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh / PTS. Nguyễn Khánh Bật chủ biên. - Tái bản có bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 1999. - 364tr; 19cm

   Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Môn học; Bài giảng

VVD.9949; VVM.7223; VVM.7224

335.4346/NH556B

Đối tượng và phương pháp môn học, nguồn gốc

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 3
Hôm nay : 282
Tháng hiện tại : 4618
Tổng lượt truy cập : 1321913