THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH (01/7/1915 – 01/7/2015); KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 – 19/8/2015) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2015)

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀKỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH (01/7/1915 – 01/7/2015); KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 – 19/8/2015) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2015)

 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Linh và cách mạng Việt Nam / Biên soạn: Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Khánh Bật, Phạm Hồng Chương.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 329tr. ; 22cm

       ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

       32000đ

959.704092/Đ455C

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam; Hoạt động cách mạng; Tổng bí thư; Nguyễn Văn Linh

Tìm hiểu cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh từ lúc tham gia hoạt động cách mạng cho đến lúc tạ thế

2. Nguyễn Văn linh Tổng Bí thư thời đầu đổi mới = Nguyễn Văn linh party general secretary of the early renewal period. - H. : Thông tấn, 2009. - 196tr : ảnh ; 25cm

       250000đ

VLD.002058; VLM.000810

959.704092/NG527V

Từ khóa: Nguyễn Văn Linh; Thân thế; Việt Nam; Sự nghiệp; Lịch sử

Giới thiệu những hình ảnh chân thực, sinh động về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh

3. Nguyễn Văn Linh tuyển tập 1962 - 1986. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật, 2011. - 1199tr. : ảnh chân dung ; 24cm

       120000đ

VLD.002647

959.704092/NG527V

Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ; Phát biểu; Bài viết; Nguyễn văn Linh; Lịch sử; Việt Nam

Giới thiệu những tác phẩm, bài viết, phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1962-1975) và thời kỳ đầu cả nước đi vào xây dựng và bào vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1976-1986)

4. 35 năm chiến đấu kiên cường và thắng lợi vẻ vang / Phạm Văn Đồng. - H. : Sự thật, 1980. - 39tr. ; 19cm

       0,40đ

VVD.001683

959.704/B100M

Từ khóa: Lịch sử; Cách Mạng tháng Tám; Diễn văn; Việt Nam

Bài diễn của đồng chí Phạm Văn Đồng,Uỷ viên Bộ chính trị BCH trung ương Đảng tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9

5. Bên sông đón súng : Hồi ký cách mạng / Trần Độ . - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H., 1976. - 231tr. ; 19cm

       1,00đ

VVD.002331; VVD.002332

895.922803/B254S

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Hồi ký; Cách mạng tháng Tám

Hồi ký ghi chép về những sự kiện xảy ra trong những ngày cách mạng Tháng Tám mà tác giả được chứng kiến và tham gia

6. Bình minh bên sông Cấm : Hồi ức về 500 ngày sau Cách mạng tháng Tám ở Hải Phòng / Vũ Quốc Uy. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1985. - 135tr ; 19cm

       8đ

VVD.000625; VVD.002964

895.922803/B312M

Từ khóa: Văn học hiện đại; Cách mạng tháng tám; Địa chí; Hồi ký; Hải Phòng; Việt Nam

7. Cách mạng tháng Mười và Cách mạng Việt Nam. - H. : Khoa học xã hội, 1977. - 390tr. ; 19cm . - (Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam. Viện sử học)

       1,55đ

VVD.000598

947.09597/C102M

Từ khóa: Lịch sử; Nga; Việt Nam; Cách mạng tháng tám; Cách mạng tháng Mười

Ảnh hưởng to lớn của cách mạng tháng mười đến cách mạng Việt Nam và sự kế tiếp, giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin trong cách mạng Việt Nam

8. Cách mạng Tháng Tám / Trường Chinh. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 210tr. ; 19cm

       22000đ

VVD.008243; VVM.013474; VVM.013475

959.704/C102M

Từ khóa: Cách mạng tháng Tám; Lịch sử; Việt Nam

Gồm những bài nói, bài viết của tác giả về Cách mạng tháng tám năm 1945 với nội dung : Tính chất xã hội Việt Nam và Cách mạng Việt Nam. Chuẩn bị cho khởi nghĩa Tháng Tám và Cách mạng Tháng Tám

9. Cách mạng tháng Tám cuộc đổi đời của dân tộc. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 331tr ; 21cm

       /33000đ/

VVD.015891; VVM.013320; VVM.013321; VVM.013322

959.7032/C102M

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Giải phóng dân tộc; Cách mạng tháng Tám

Gồm một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, một số bài viết công trình nghiên cứu về cách mạng tyháng Tám 1945...

10. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội / PGS.TS. Nguyễn Đình Lê chủ biên, ThS. Lê Đình Hùng, ThS. Trương Thị Bích Hạnh...biên soạn. - H. : Nxb.Hà Nội, 2010. - 296tr. : Minh hoạ ; 24cm

       /39000đ/

VLD.002436

959.731/C102M

Từ khóa: Hà Nội; Cách mạng tháng Tám; Lịch sử hiện đại

Trình bày phong trào đấu tranh cách mạng, cao trào kháng Nhật, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội

11. Căn cứ địa Việt Bắc : Trong cuộc Cách mạng tháng 8 - 1945 / Hoàng Quang Khánh, Lê Hồng, Hoàng Ngọc La. - Việt Bắc : Nxb. Việt bắc, 1976. - 175tr. ; 19cm

       0,70đ

VVD.000943; VVD.001032

959.7041/C115C

Từ khóa: Lịch sử; Cách mạng tháng Tám; Kháng chiến chống Pháp; 1945; Việt Bắc; Việt Nam

Sự xuất hiện trung tâm căn cứ địa Bắc Sơn-Võ Nhai và Cao Bằng, quá trình xây dựng, chiến đấu, những thành tích và bài học kinh nghiệm của căn cứ địa Việt bắc trong cách mạng tháng Tám

12. Đấu tranh vũ trang trong cách mạng tháng tám / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Khoa học xã hội, 1985. - 254tr. ; 19cm

       3đ

VVD.002966

959.7032/Đ125TR

Từ khóa: Việt Nam; Chiến lược quân sự; Lịch sử; Đấu tranh vũ trang; Cách mạng tháng tám

Đường lối quân sự đúng đắn sáng tạo của Đảng trong cuộc đấu tranh vũ trang thời kỳ cách mạng tháng tám: Từ hoạt động du kích bí mật tiến lên phát động chiến tranh du kích, thực hành khởi nghĩa từng phần, từ khởi nghĩa từng phần chuyển lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền cả nước

13. Lịch sử cách mạng tháng Tám 1945. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 295tr. ; 19cm . - (Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Viện lịch sử Đảng)

       19000đ

VVD.004948; VVM.017629; VVM.017630

959.704/L302S

Từ khóa: Lịch sử; Cách mạng Tháng Tám; Năm 1945; Việt Nam

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (chủ trương, phương pháp cách mạng và chỉ đạo thực tiễn) trong việc chuẩn bị lực lượng vũ trang, xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, phát động khởi nghĩa từng phần và tổng khởi nghĩa tháng 8-1945

14. Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Lãng 1930-1954 : Sơ thảo. - Lạng Sơn : Nxb. Ban thường vụ huyện uỷ Văn Lãng, 1994. - 94tr. : Tranh ; 19cm

       ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lãng

       9000đ

DC.000049; DC.000050; VVDC.000049; VVDC.000050

324.2597070959711/L302S

Từ khóa: Chính trị; Đảng cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Đảng bộ; Văn Lãng; Lạng Sơn; 1930-1954; Cách mạng tháng tám; Kháng chiến chống Pháp; Địa chí

Phản ánh trung thực, hệ thống về quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ và phong trào Cách mạng ở Văn Uyên và Thoát Lãng từ 1930-1954

15. Một chặng đường cách mạng Tháng Tám : Hồi ký / Mai Trung Lâm kể; Hoàng Thế Dũng ghi. - H. : Văn hóa dân tộc, 1995. - 325tr. ; 19cm

       20000đ

VVD.006598; VVM.016864; VVM.016865

895.922803/M458CH

Từ khóa: Văn học hiện đại; Cách mạng Tháng Tám; Hồi kí; Việt Nam

Ghi lại những hoạt động trước, trong và sau cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, từ khi được lệnh tham gia vào đội Việt Nam Tuyên Truyền giải phóng quân sau hai trận Phai Khắt - Nà Ngần đến khi Hà Giang được hoàn toàn giải phóng

16. Năm 1945 những sự kiện lịch sử trọng đại / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 223tr. ; 21cm

       36000đ

959.7032/N114M

Từ khóa: Lịch sử; Sự kiện lịch sử; Cách mạng tháng Tám; Việt Nam

Trình bày khái quát theo trình tự thời gian những sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra năm 1945

17. Những Nghị quyết cơ bản dẫn đến thắng lợi Cách mạng Tháng Tám : Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, bẩy, tám 1939-1941. - H. : Sự thật, 1983. - 201tr. ; 20cm . - (Đảng cộng sản Việt Nam)

       3đ

VVD.003400; VVD.003442

324.2597/NH556NGH

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam; Nghị quyết; Cách mạng tháng Tám; Văn kiện Đảng

Toàn văn ba nghị quyết quan trọng, cơ bản dẫn đến thắng lợi của CM 8: Nghị quyết của Ban Trung ương ngày 6,7,8 tháng 11 năm 1939, nghị quyết của Hội nghị Trung ương ngày 6,7,8,9 tháng 11 năm 1940 và Hội nghị Trung ương lần VIII Đảng cộng sản Đông Dương (5-1941)

18. Chân dung vị tướng anh hùng, liệt sĩ Kim Tuấn. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 217tr.: Ảnh; 19cm

       22000đ

VVD.019683; VVM.022212; VVM.022213; VVM.022214

355.009597092/CH121D

Từ khóa: Quân sự; Anh hùng liệt sĩ; Việt Nam; Thiếu tướng Kim Tuấn

Cuốn sách khắc họa những nét cơ bản chân dung Thiếu tướng Anh hùng, Liệt sĩ Kim Tuấn, một tấm gương cao đẹp về sự cống hiến hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân, cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

19. Chiến lược "Diễn biến hòa bình" nhận diện và đấu tranh. - H. : Quân đội nhân dân : 21cm

       ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân

       T.2. - 2012. - 214tr.

       21000đ

VVD.019675; VVM.022188; VVM.022189; VVM.022190

355.009597/CH305L

Từ khóa: Quân sự; Diễn biến hòa bình; Đấu tranh; Nhận diện

Tập hợp một số bài báo trên Báo Quân đội nhân dân và Tạp chí Quốc phòng toàn dân nói về chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm  về âm mưu "diễn biến hòa bình" để có biện pháp đấu tranh, phòng chống phù hợp hiệu quả

20. Đảng cộng sản Việt Nam chặng đường qua hai thế kỷ / PGS. TS. Trần Thị Thu Hương chủ biên, Nguyễn Trọng Phúc, Triệu Quang Tiến. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 866tr. : Ảnh ; 28cm

       295000đ

VLD.002697

324.2597071/Đ106C

Từ khóa: Đảng Cộng sản; Việt Nam

Trình bày khái quát về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ: Giành chính quyền trong cách mạng Tháng Tám 1945, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong kháng chiến chống Mỹ và công cuộc đổi mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay

21. Giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ : Qua hồi ký, nhật ký chiến tranh / T.S. Phạm Bá Toàn. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 280tr. ; 21cm

       28000đ

306.409597/GI.100TR

Từ khóa: Giá trị văn hóa; Bộ đội; Chiến tranh; Việt Nam

Giá trị và các tác tác phẩm nhật ký, hồi ký chiến tranh trong văn hóa Việt Nam; Những giá trị văn hóa trong nhân cách Bộ đội Cụ Hồ; Một số giải pháp khai thác, phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ qua hồi ký, nhật ký chiến tranh

22. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007 : Biên niên sự kiện. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật : 24cm

       T.1. - 2011. - 951tr

       143000đ

VLD.002630; VLM.001631

327.5970594/L302S

Từ khóa: Lịch sử; Chính trị; Quan hệ ngoại giao; Lào; Việt Nam

Gồm những sự kiện lịch sử phản ánh quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong lịch sử đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa

23. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007 : Hồi ký. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật : 24cm

       T.1. - 2012. - 591tr

       89000đ

VLD.002628

327.5970594/L302S

Từ khóa: Lào; Chính trị; Việt Nam; Lịch sử; Quan hệ ngoại giao

Gồm những bài viết thể hiện chân thực và sinh động tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa quân đội cách mạng Lào, nhân dân các bộ tộc Lào với quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

24. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007 : Biên niên sự kiện. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật : 24cm

       T.2. - 2012. - 1006tr

       150000đ

VLD.002631; VLM.001632

327.5970594/L302S

Từ khóa: Lào; Việt Nam; Chính trị; Quan hệ ngoại giao; Lịch sử

Gồm những sự kiện lịch sử diễn ra từ năm 1976 đến 2007, thông qua các sự kiện được chắt lọc, đã làm rõ sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước diễn ra trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, ngoại giao, quốc phòng...

25. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007 : Hồi ký. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật : 24cm

       T.2. - 2012. - 680tr

       102000đ

VLD.002629; VLM.001630

327.5970594/L302S

Từ khóa: Việt Nam; Lào; Lịch sử; Quan hệ ngoại giao; Chính trị

Gồm các bài viết về cuộc chiến đấu kiên cường, anh dũng của quân và dân Việt Nam - Lào chống đế quốc Mỹ xâm lược với muôn vàn gian khổ hy sinh

26. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 -2007 : Văn kiện / PGS.TS. Đàm Đức Vượng, TS. Nguyễn Thành Vinh, ThS. Hoàng Bạch Yến... biên soạn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật : 24cm

       T.1: 1930 - 1945. - 2011. - 375tr

       /56000đ/

VLD.002632; VLM.001633

327.5970594/L302S

Từ khóa: Việt Nam; Lào; Quan hệ; Ngoại giao; Lịch sử

Giới thiệu một số bài phát biểu, bài viết, bình luận, báo cáo, thư gửi của đồng chí Nguyễn Aí Quốc; nghị quyết, chỉ thị, báo cáo...của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương về Cách mạng Việt Nam, Lào giai đoạn 1930 – 1945

27. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 -2007 : Văn kiện / PGS.TS. Đàm Đức Vượng, TS. Nguyễn Thành Vinh, ThS. Hoàng Bạch Yến... biên soạn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật : 24cm

       T.2: 1946 - 1955. - 2011. - 523tr

       /78000đ/

VLD.002633; VLM.001634

327.5970594/L302S

Từ khóa: Lịch sử; Lào; Việt Nam; Ngoại giao

Giới thiệu một số nghị quyết, báo cáo, chỉ thị, quyết định, thư, điện...trao đổi giữa Việt Nam và Lào trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp xâm lược Lào

28. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 -2007 : Văn kiện / PGS.TS. Đàm Đức Vượng, TS. Nguyễn Thành Vinh, ThS. Hoàng Bạch Yến... biên soạn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật : 24cm

       T.3: 1956 - 1975. - 2012. - 591tr

       /89000đ/

VLD.002634; VLM.001635

327.5970594/L302S

Từ khóa: Ngoại giao; Lào; Quan hệ; Việt Nam; Lịch sử

Giới thiệu thư, điện, diễn văn, nghị định thư, báo cáo chính trị, bài viết, lời phát biểu...của Việt Nam và Lào trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược

29. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 -2007 : Văn kiện / PGS.TS. Đàm Đức Vượng, TS. Nguyễn Thành Vinh, ThS. Hoàng Bạch Yến... biên soạn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật : 24cm

       T.4: 1976 - 1985. - 2012. - 736tr

       /110000đ/

VLD.002635; VLM.001636

327.5970594/L302S

Từ khóa: Ngoại giao; Lào; Lịch sử; Quan hệ; Việt Nam

Giới thiệu các bài viết về quan hệ hợp tác kinh tế, tài chính, trao đổi văn hoá, giáo dục, đào tạo...giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào trong thời kỳ đổi mới

30. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 -2007 : Văn kiện / PGS.TS. Đàm Đức Vượng, TS. Nguyễn Thành Vinh, ThS. Hoàng Bạch Yến... biên soạn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật : 24cm

       T.5: 1986 - 2007. - 2012. - 916tr

       /137000đ/

VLD.002636; VLM.001637

327.5970594/L302S

Từ khóa: Ngoại giao; Quan hệ; Lào; Lịch sử; Việt Nam

Giới thiệu các quan hệ hợp tác trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, khoa học kỹ thuật...của Việt Nam - Lào

31. Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 443tr. ; 21cm

       ĐTTS ghi: Báo Nhân dân

       44000đ

VVD.019663

324.2597071/NH556V

Từ khóa: Chính trị; Xây dựng Đảng; Đảng cộng sản Việt Nam

Tập hợp những bài viết, ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng của đồng chí, đồng bào cả nước, được đăng tải trên báo Nhân dân

32. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng / Anh Đào tuyển chọn. - H. : Nxb. Dân trí, 2013. - 31tr ; 19cm

       8000đ

VVD.019582; VVM.022071; VVM.022072; VVM.022073

344.59703/PH109L

Từ khóa: Pháp luật; Người có công; Việt Nam; Pháp lệnh

Giới thiệu toàn văn Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được Quốc hội thông qua ngày 21/06/2012

33. Phát huy hệ giá trị văn hóa quân sự Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay : Sách chuyên khảo / T.S. Dương Quang Hiển. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 255tr. ; 21cm

       26000đ

VVD.019687; VVM.022224; VVM.022225; VVM.022226

335.001/PH110H

Từ khóa: Quân sự; Văn hóa quân sự; Hệ giá trị

Phân tích thực chất và những vấn đề có tính quy luật về phát huy hệ giá trị văn hóa quân sự Việt Nam; đánh giá thực trạng, dự báo nhân tố tác động và một số yêu cầu đồng thời đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy hệ giá trị văn hóa quân sự Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

34. 40 năm nhớ lại trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012. - 487tr. : Ảnh ; 24cm . - (Quân chủng Phòng không - Không quân)

       73000đ

VLD.002725

959.704331/B454M

Từ khóa: Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Hồi ký; Hà Nội; Điện Biên Phủ trên không

Ghi lại những hồi ký, bài viết của các tướng lĩnh, sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp tham gia chiến đấu và các tài liệu của bạn bè quốc tế về chiến thắng Điện Biên Phủ oanh liệt

35. Bác Hồ trên đất nước Lê - Nin / Hồng Hà. - H. : Thanh niên, 1980. - 326tr ; 21cm

       3đ50

VVM.021692

959.7043092/B101H

Từ khóa: Lịch sử; Việt Nam; Hồ Chí Minh; Hoạt động cách mạng

Giới thiệu những năm làm việc và nghiên cứu của Hồ Chí Minh trên đất nước của Lênin, đồng thời ghi lại một số hoạt động của Người ở nhiều nước khác trước Cách mạng Tháng Tám

36. Biển Đông và Hải đảo Việt Nam: Kỉ yếu tọa đàm khoa học / Thiện Cẩm, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Thái Hợp.... - H. : Tri thức, 2010. - 164tr. : Bản đồ ; 19cm

       16000đ

VVD.019685; VVM.022218; VVM.022219; VVM.022220

915.9/B305Đ

Từ khóa: Địa lý; Biển Đông; Hải đảo; Việt Nam

Giới thiệu một số bản đồ cổ thềm lục địa, Biển Đông và Hải đảo Việt Nam; sử liệu của thời Nguyễn và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quy chế pháp lý của Biển, đảo Việt Nam; tính phi lí của yêu sách "đường lưới bò" ở Biển Đông

37. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng = Chairman of the council of ministers Pham Hung. - H. : Thông tấn, 2011. - 183tr. : Ảnh ; 25cm . - (Thông tấn xã Việt Nam)

       250000đ

VLD.002727

959.7044092/CH500T

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Sách ảnh; Việt Nam; Phạm Hùng

Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (1912-1988)

 

38. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công = The President of the State Council Võ Chí Công. - H. : Thông tấn, 2012. - 188tr. : ảnh ; 25cm

       28000đ

VLD.002648

959.704092/CH500T

Từ khóa: Cuộc đời; Việt Nam; Sách ảnh; Nhân vật lịch sử; Võ Chí Công; Sự nghiệp cách mạng; Lịch sử; Song ngữ

Với hơn 300 bức ảnh cùng những bài viết ngắn gọn, cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy cam go thử thách của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

39. Côn Đảo từ góc nhìn lịch sử / Nguyễn Đình Thống . - Tái bản lần thứ 1. - TP.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2012. - 479tr ; 21cm

       125000đ

VVD.019563; VVM.022016; VVM.022017; VVM.022018

959.777/C454Đ

Từ khóa: Lịch sử; Nhà tù Côn Đảo; Việt Nam

Tổng quan về Côn Đảo; nhà tù Côn Đảo dưới thời thực dân Pháp 1862-1954 và dưới thời Mỹ-Nguỵ 1954-1975

40. Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang thủ đô kháng chiến : Kỷ yếu hội thảo. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 384tr. : Minh hoạ ; 24cm

       /58000đ/

VLD.002640

959.7153/Đ103H

Từ khóa: Tuyên Quang; Kỷ yếu; Đại hội; Thời hiện đại; Lịch sử

Giới thiệu một số hình ảnh, bài viết, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước về Tuyên Quang và các hoạt động của đại hội II của Đảng

41. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. - H. : Thông tin và truyền thông, 2011. - 211tr. : Ảnh ; 24cm

       42000đ

VLD.002733; VLM.001847

959.704092/Đ103T

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Sách ảnh; Việt Nam; Võ Nguyên Giáp

Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; những hình ảnh và tư liệu về ông trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong thời bình

42. Đồng chí Hồ Chí Minh / E. Cô-bê-lép; Nguyễn Minh Châu, Lý Quảng dịch; Vũ Việt hiệu đính. - H. : Thanh niên, 1985. - 386tr. : Minh hoạ ; 19cm

VVM.021584

959.7092/Đ455CH

Từ khóa: Lịch sử; Nhân vật; Việt Nam; Hồ Chí Minh

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh

43. Đồng chí Võ Chí Công, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật, 2012. - 735tr. : ảnh ; 24cm

       110000đ

VLD.002645

959.704092/Đ455CH

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Nhân vật lịch sử; Võ Chí Công; Việt Nam; Lịch sử

Gồm nhiều bài viết ghi lại những dấu ấn, những đánh giá, những kỷ niệm của bạn bè, đồng chí, người thân về đồng chí Võ Chí Công trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng từ khi đồng chí còn ở địa phương cho tới khi qua đời

44. Hà Nội Điện Biên Phủ trên không chiến thắng của lương tâm, phẩm giá con người. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 302tr. ; 21cm

       30000đ

VVD.019691; VVM.022236; VVM.022237; VVM.022238

959.7043/H100N

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Chiến thắng B52; Điện Biên Phủ trên không; Kháng chiến chống Mỹ; Hà Nội; Việt Nam

Tái hiện cuộc chiến đấu của quân dân Thủ đô Hà Nội, làm sống lại không khí chiến thắng hào hùng qua những trang hồi ức của một số tướng lĩnh đã từng tham gia chỉ huy trong trận chiến 12 ngày đêm khói lửa tháng Chạp năm 1972

45. Hồ Chí Minh, ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam / Vũ Khiêu. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật, 2012. - 411tr ; 24cm

       62000đ

VLD.002646

959.704092/H450CH

Từ khóa: Sự nghiệp; Nhân vật lịch sử; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam; Lịch sử; Cuộc đời

Cung cấp những thông tin và tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, văn hoá Hồ Chí Minh

46. Lê Hồng Phong chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật, 2012. - 899tr. : ảnh ; 24cm

       135000đ

VLD.002650; VLM.001649

959.704092/L250H

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; Cuộc đời; Lê Hồng Phong

Với hơn 60 bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, lãnh đạo một số địa phương, đơn vị đã đánh giá toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp quang vinh cũng như những cống hiến xuất sắc của đồng chí Lê Hồng Phong cho cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế

47. Miền Đông đất lửa : Hồi ức / Đại tướng Lê Văn Dũng; Đại tá Lê Hải Triều thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 474tr. : Ảnh ; 21cm

       47000đ

VVD.019705; VVM.022276; VVM.022277; VVM.022278

959.704/M305Đ

Từ khóa: Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Hồi ức; Việt Nam

Cuốn sách là hồi ức của Đại tá Lê Văn Dũng tái hiện lại những chặng đường chiến đấu, công tác của ông suốt gần nửa thế kỷ: từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trên những cương vị mới

48. Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo xuất sắc một tấm gương cộng sản mẫu mực. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật, 2012. - 855tr. : ảnh ; 24cm

       128000đ

VLD.002644

959.704092/NG527C

Từ khóa: Cuộc đời; Việt Nam; Lịch sử; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; Nguyễn Văn Cừ

Với nguồn tư liệu phong phú được chắt lọc, cuốn sách trình bày súc tích, sinh động về thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, làm rõ những cống hiến xuất sắc của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc

49. Những thiên thần đường phố : Nữ biệt động Sài Gòn / Mã Thiện Đồng. - TP.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2012. - 285tr. : ảnh ; 21cm

       60000đ

VVD.019559; VVM.022004; VVM.022005; VVM.022006

959.7082/NH556TH

Từ khóa: Lịch sử; Việt Nam; Sài Gòn; Kháng chiến chống Mỹ; Nữ biệt động

Giới thiệu chân dung những nữ biệt động Sài Gòn, những chiến công của họ góp phần làm nên biểu tượng anh hùng bất khuất của người phụ nữ Việt nam và góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang ngày 30-4-1975

50. Quang Trung – Nguyễn Huệ : Những di sản và bài học. - TP. Hồ Chí Minh : Hồng Bàng, 2012. - 333tr. ; 24cm

       120000đ

VLD.002737; VLM.001857; VLM.001858; VLM.001859

959.7028092/QU106TR

Từ khóa: Lịch sử; Quang Trung; Nguyễn Huệ; Việt Nam

Gồm những tư liệu quý giá cho công việc nghiên cứu và tìm hiểu về phong trào Tây Sơn, Quang Trung - Nguyễn Huệ

51. Quang Trung - Nguyễn Huệ : Tập san sử địa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Hồng Bàng, 2012. - 469tr. ; 24cm

       137000đ

VLD.002736; VLM.001854; VLM.001855; VLM.001856

959.7028092/QU106TR

Từ khóa: Lịch sử; Quang Trung; Việt Nam; Nguyễn Huệ

Gồm những tư liệu quý giá cho công việc nghiên cứu và tìm hiểu về phong trào Tây Sơn, Quang Trung - Nguyễn Huệ

52. Thủ tướng Võ Văn Kiệt = Prime Minister Vo Van Kiet. – H.: Thông tấn, 2011. - 192tr. : Ảnh ; 25cm . - (Thông tấn xã Việt Nam)

       250000đ

VLD.002726

959.70442092/TH500T

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Sách ảnh; Việt Nam; Võ Văn Kiệt

Giới thiệu sơ lược tiểu sử và phác hoạ những năm tháng hoạt động cách mạng trong cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt

53. Trại giam tù binh Phú Quốc thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 442tr. : ảnh ; 24cm

       135000đ

VLD.002684; VLM.001730; VLM.001731; VLM.001732

959.795/TR103GI

Từ khóa: Phú Quốc; Tù binh; Việt Nam; Lịch sử; Trại giam

Bao gồm các bức ảnh, bài viết về tấm gương hy sinh vô bờ bến của các chiến sĩ cách mạng, chiến sĩ cộng sản bị địch bắt, tù đày tại Trại giam tù binh Phú Quốc

54. Trận đánh ba mươi năm : Ký sự lịch sử. - H. : Quân đội nhân dân : 19cm

       T.2. - 1985. - 482tr

       33đ

VVM.021665

959.704/TR121Đ

Từ khóa: Việt Nam; Chiến lược Đông Xuân; Ký sự; Lịch sử; Chiến dịch Biên giới

Trình bày cuộc chiến đấu của các lực lượng vũ trang và nhân dân ta từ chiến dịch Biên Giới đến cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

55. Trị Thiên năm 1972 những ngày rực lửa. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 250tr. : Ảnh, bản đồ ; 21cm

       25000đ

VVD.019678; VVM.022197; VVM.022198; VVM.022199

959.7043/TR300TH

Từ khóa: Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Quảng Trị; Việt Nam

Giới thiệu về mảnh đất và con người Quảng Trị, về cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân Quảng Trị trong chiến dịch Trị - Thiên năm 1972 lịch sử

56. Võ Văn Kiệt - Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân : Hồi ký. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012. - 751tr. : Ảnh ; 24cm

       113000đ

VLD.002721

959.70442092/V400V

Từ khóa: Lịch sử; Sự nghiệp; Hồi ký; Võ Văn Kiệt; Tiểu sử

Giới thiệu tóm tắt tiểu sử của Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, những công lao to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những bài báo, những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng - Nhà nước, những người thân, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ từng công tác cùng ông về nhân cách, đạo đức, nghị lực cách mạng, lý tưởng cộng sản của ông lúc sinh thời... cùng nhiều khía cạnh về văn hoá, lịch sử dân tộc của trí thức, văn nghệ sĩ, về quê hương và gia đình

57. Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam / Phan Ngọc Liên chủ biên, Văn Ngọc Thành, Bùi Thị Thu Hà, Lê Hiến Chương. - H. : Từ điển bách khoa : 24cm

       T.1/ Phan Ngọc Liên. - 2006. - 1250tr : ảnh

       125000đ

VLD.002065; VLM.000825

324.2597075/B305N

Từ khóa: Biên niên sử; Đảng cộng sản; Việt Nam; Chính trị; Đại hội Đảng

Gồm bối cảnh lịch sử, nội dung Đại hội, ý nghĩa lịch sử và văn kiện của Đại hội từ Hội nghị thành lập Đảng đến Đại hội IV

58. Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam / Phan Ngọc Liên chủ biên, Văn Ngọc Thành, Bùi Thị Thu Hà, Lê Hiến Chương. - H. : Từ điển bách khoa : 24cm

       T.2/ Phan Ngọc Liên. - 2006. - 1127tr

       112000đ

VLD.002066; VLM.000826

324.2597075/B305N

Từ khóa: Đảng cộng sản; Biên niên sử; Chính trị; Đại hội Đảng; Việt Nam

Gồm bối cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa và văn kiện từ Đại hội V đến Đại hội X của Đảng

59. Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.14: 1953. - 2001. - 713tr.

VVM.003133; VVM.003134

324.25970752/V115K

Từ khóa: Chính trị; 1953; Văn kiện Đảng; Toàn tập; Đảng Cộng sản Việt Nam

Công bố những văn kiện phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1953, là thời điểm cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang trên thế tiến công và phản công, nhằm đánh thắng những nỗ lực chiến tranh cao nhất của Pháp và Mỹ trong kế hoạch Nava

60. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí minh-Một văn kiện lịch sử. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 947tr. : ảnh ; 24cm

VLD.002080

335.4346/D300CH

Từ khóa: Chính trị; Đảng Cộng sản; Di chúc; Hồ Chí Minh

Giới thiệu toàn văn Di chúc của Bác, quá trình Bác Hồ viết Di chúc, một số văn kiện của Đảng và Nhà nước ta về thực hiện Di chúc của Người

 

61. Điện Biên Phủ : Văn kiện Đảng, Nhà nước. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 1167tr ; 24cm

       108000đ

VLD.002165; VLM.001010; VLM.001011; VLM.001012

324.2597071/Đ305B

Từ khóa: Văn kiện; Điện Biên Phủ; Chính trị; Việt Nam; Đảng Cộng sản

Gồm các bài nói, viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các báo cáo, nghị quyết, chỉ thị...của BCH Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư về chiến dịch Điện Biên Phủ

 

62. Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc / Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 654tr ; 22cm

VVD.014768

335.4346/H450CH

Từ khóa: Đảng Cộng sản; Chính trị; Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội; Việt Nam

Gồm các tác phẩm, bài nói, bài viết của Phạm Văn Đồng về Hồ Chí Minh từ năm 1948 đến 1998

 

63. Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia : 21cm

       T.3: Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc (1945 - 1954). - 2009. - 1041tr

VVD.014844; VVM.003296; VVM.003297

324.25970752/L302S

Từ khóa: Đảng Cộng sản; Việt Nam; Đảng lao động; Cách mạng; Chính trị

Phản ánh thời kỳ Đảng cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt nam lãnh đạo cách mạng từ tháng 9/1945 thành lập Nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà đến tháng 7/1954, ký hiệp định Giơnevơ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

64. Lịch sử biên niên Đảng cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia : 21cm

       T.2: Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 1930- 1945. - 2008. - 1115tr

VVD.014843; VVM.003295

324.25970751/L302S

Từ khóa: Đảng cộng sản Đông Dương; Đấu tranh; Chính trị; Lãnh đạo; Lịch sử; Việt nam; Chính quyền; Đảng cộng sản

Phản ánh quá trình Đảng cộng sản Việt nam, Đảng cộng sản Đông dương lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền trong những năm 1930-1945

65. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay / Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo, Trần Khắc Việt. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 524tr ; 24cm

VLD.002167

324.25970755/Q501TR

Từ khóa: Lý luận; Đổi mới; Việt Nam; Chính trị; Đảng Cộng sản; Tư duy

Gồm các tài liệu về quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ Đại hội VI đến nay

66. Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 1156tr ; 24cm

VLD.002081

355.009597/QU121Đ

Từ khóa: Việt Nam; 65 năm; Quân đội nhân dân; Quân sự

Phản ánh một cách khái quát, có hệ thống quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội ta trong suốt 65 năm qua, đồng thời nêu lên một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ cơ bản của quân đội trong thời kỳ mới

67. Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 255tr ; 19cm

VVD.015033; VVM.003565; VVM.003566; VVM.003567

359.609597/T310H

Từ khóa: Bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam; Hải quân; Quân sự; Biển; Đảo; Tìm hiểu

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về biển, nhận rõ vai trò quan trọng, điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển của đảo, quần đảo, vịnh... ở nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

 

68. Văn kiện Đảng toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.3: 1931. - 2005. - 458tr

VVM.003128

324.25970751/V115K

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam; 1931; Chính trị; Toàn tập; Văn kiện Đảng

Gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông cáo, lời kêu gọi của BCH Trung ương Đảng, Thường vụ Trung Ương, các Xứ uỷ, văn bản chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Aí Quốc, phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1931

69. Văn kiện Đảng toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.4: 1932-1934. - 1999. - 540tr.: ảnh

VVM.003129; VVM.003130

324.25970751/V115K

Từ khóa: Chính trị; Văn kiện Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Toàn tập; 1932-1934

Gồm chủ yếu là các văn kiện mới công bố lần đầu, phản ánh chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1932-1934.

70. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.5: 1935. - 2002. - 519tr

VVM.003300; VVM.003301

324.25970751/V115K

Từ khóa: Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội; Chính trị; Văn kiện Đảng; Đảng Cộng sản

Gồm những văn kiện: Nghị quyết chính trị, dự thảo cương lĩnh, báo cáo... phản ánh hoạt động của Đảng ta trong năm 1935

71. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.6: 1936-1939. - 2005. - 782tr

VVM.003302; VVM.003303

324.2590752/V115K

Từ khóa: Đảng Cộng sản; Việt nam; Chủ nghĩa xã hội; Văn kiện Đảng; Chính trị

Gồm tập hợp những văn kiện phản ánh tương đối đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn 1936-1939

72. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.8: 1945-1947. - 2001. - 487tr

VVM.003304; VVM.003305

324.25970752/V115K

Từ khóa: Việt Nam; Đảng cộng sản; Văn kiện đảng; Chính trị; Chủ nghĩa xã hội

Gồm những văn kiện phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 3-9-1945 đến 31-12-1947

73. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.9: 1948. - 2001. - 513tr

VVM.003306; VVM.003307

324.25970752/V115K

Từ khóa: Văn kiện Đảng; Chủ nghĩa xã hội; Chính trị; Đảng cộng sản; Việt nam

Gồm những văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1948, mở đầu năm thứ ba của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

74. Văn kiện Đảng toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.10: 1949. - 2001. - 441tr

VVM.003131; VVM.003132

324.25970752/V115K

Từ khóa: Chính trị; Toàn tập; Đảng Cộng sản Việt Nam; 1949; Văn kiện Đảng

Gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo...phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1949, năm thứ tư của cuộc kháng chiến trống Pháp

75. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.12: 1951. - 2001. - 788tr

VVM.003308; VVM.003309

324.25970752/V115K

Từ khóa: Chính trị; Chủ nghĩa xã hội; Việt Nam; Đảng cộng sản; Văn kiện Đảng

Gồm toàn bộ văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, các văn kiện Hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ nhất và lần thứ hai, các nghị quyết, chỉ thị, thông tri của trung ương Đảng

76. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.13: 1952. - 2001. - 575tr

VVM.003310; VVM.003311

324.25970752/V115K

Từ khóa: Văn kiện Đảng; Việt Nam; Chính trị; Chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản

Gồm các văn kiện: Nghị quyết, chỉ thị, thông tri...phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1952

77. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.18: 1957. - 2002. - 997tr

VVM.003312; VVM.003313

324.25970753/V115K

Từ khóa: Đảng cộng sản; Chính trị; Hồ Chí Minh; Văn kiện Đảng; Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội

Gồm các văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 12, lần thứ 13; các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, điện của Bộ Chính trị, ban Bí thư; một số bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

78. Văn kiện Đảng toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.19: 1958. - 2002. - 752tr

VVM.003135; VVM.003136

324.25970753/V115K

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; 1958; Toàn tập; Chính trị; Văn kiện Đảng

Gồm Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện, một số bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng ta trong năm 1958

79. Văn kiện Đảng toàn tập / Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia : 22cm

       T.20: 1959. - 2002. - 1102tr

VVM.003137; VVM.003138

324.25970753/V115K

Từ khóa: Văn kiện Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính trị; 1959; Toàn tập

Gồm 124 tài liệu là các Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri...phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1959

80. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Ch&

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 8
Hôm nay : 104
Tháng hiện tại : 841
Tổng lượt truy cập : 1424646