THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG LẠNG SƠN (17/10/1950 – 17/10/2022)

1. Lạng Sơn thành phố tôi yêu: Tập ca khúc / Vy Nước. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 79tr. ; 18cm . - (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn)

          Từ khóa: Âm nhạc; Bài hát; Bản nhạc; Việt Nam; Địa chí; Lạng Sơn

                                                                                                                                                                             782.4209597/L106S

                                                                                                                                                                      DC.001116;VVD.027038

2. Di sản văn hóa Lạng Sơn / Hội đồng biên soạn: TS. Nguyễn Cường chủ biên, Nông Xuân Tiến, Sầm Cảnh Dũng.... - H. : Văn hóa thông tin; Công ty Văn hóa trí tuệ Việt, 2006. - 315tr. : Ảnh ; 27cm . - (Gương mặt Việt Nam. Sở Văn hóa Thông tin Lạng Sơn. Bảo tàng Tổng hợp tỉnh)
          Giới thiệu về đất và người Lạng Sơn trên nhiều lĩnh vực: Vị trí địa lý tự nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các lễ hội truyền thống của Xứ Lạng

          Từ khóa: Văn hóa dân gian; Di sản văn hóa; Văn hóa vật thể; Địa chí; Lạng Sơn

                                                                                                                                                                             398.0959711/D300S

                                                                                                                                                                                           DC.000891

3.Lạng Sơn nơi địa đầu Tổ Quốc = LangSon - Motherland border area's / TS.Nguyễn Cường, Đoàn Mạnh Phương, Hoàng Văn Nghiệm,.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb.Văn hoá Sài Gòn; Công ty Văn hóa trí tuệ Việt, 2005. - 331tr. : Ảnh ; 29cm . - (Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn)

         Giới thiệu quảng bá rộng rãi tới bạn đọc về hình ảnh một Lạng Sơn đang trên đà phát triển về mọi mặt kinh tế xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Xứ Lạng

Từ khóa: Lịch sử; Tiềm năng kinh tế; Hình ảnh; Lạng Sơn; Địa chí; Văn hoá

                                                                                                                                                                                     959.711/L106S

                                                                                                                            DC.000452; DC.000453 DC; 000454; VLD.001581

4. Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2020. - 504tr. ; 24cm . - (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; Tỉnh uỷ Lạng Sơn)

          Phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng, công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như những cống hiến của đồng chí đối với quê hương Lạng Sơn

          Từ khóa: Lịch sử; Nhân vật lịch sử; Hoàng Văn Thụ; Tiểu sử; Sự nghiệp; Lạng Sơn; Việt Nam; Sách địa chí

                                                                                                                                                                            959.703092/Đ455CH

                                                                                                                             DC.001145 ; DC.001146; DC.001147; VLD.005085

5. Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2020. - Lạng Sơn: Nxb. Cục thống kê tỉnh Lạng Sơn, 2021. - 479tr. : Biểu đồ ; 24cm . - (Cục thống kê tỉnh Lạng Sơn)

          Bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Nhằm cung cấp thông tin bằng số phục vụ yêu cầu quản lý...của các cấp các ngành trong và ngoài tỉnh

          Từ khóa: Khoa học xã hội; Niên giám thống kê; Năm 2020; Địa chí; Lạng Sơn

315.9711/N305GI

                                                                                                            DC.001149

6. Lạng Sơn vùng văn hóa đặc sắc/ Phạm Vĩnh. - H. : Văn hóa thông tin, 2001. - 291tr. ; 21cm

        Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Lạng Sơn

          Từ khóa: Văn hóa dân gian; Địa lý; Tín ngưỡng; Tôn giáo; Thơ ca; Lạng Sơn

 

                                                                                                390.0959711/L106S

                                                                                             DC.001041; DC.001042

7. Lạng Sơn vùng đất của Chi Lăng - Đồng Đăng - Kỳ Lừa/ Mã Thế Vinh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 274tr. : ảnh, bản đồ ; 20cm . - (Việt Nam các vùng văn hóa)

         Khái quát chung về Lạng Sơn, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, danh thắng, các dân tộc cùng một số lễ hội tiêu biểu, làng nghề thủ công, kho tàng văn nghệ dân gian, ẩm thực và hoa qủa của vùng đất này

        Từ khóa: Lịch sử; Danh lam thắng cảnh; Di tích lịch sử; Lễ hội; Lạng Sơn; Địa chí

 959.711/L106S

                                                                                                                   DC.001020

8. Những điểm văn hóa du lịch hấp dẫn tỉnh Lạng Sơn. - Lạng Sơn : Nxb. Ban Quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn, 2014. - 61tr. : Ảnh ; 21cm . - (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn)

          Giới thiệu những nét cơ bản nhất về các điểm văn hóa và du lịch tiêu biểu cho các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như: Du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mua sắm, nghiệ cứu khoa học...

          Từ khóa: Địa lý; Du lịch; Địa danh; Địa chí; Lạng Sơn; Văn hóa


                                                                                                915.9711/NH556Đ

                                   DC.000925; DC.000926; DC.000927; VVD.021108; VVM.025854

9. Di sản văn hóa Lạng Sơn/ Hội đồng biên soạn: TS. Nguyễn Cường chủ biên, Nông Xuân Tiến, Sầm Cảnh Dũng.... - H. : Văn hóa thông tin; Công ty Văn hóa trí tuệ Việt, 2006. - 315tr. : Ảnh ; 27cm . - (Gương mặt Việt Nam. Sở Văn hóa Thông tin Lạng Sơn. Bảo tàng Tổng hợp tỉnh)

          Giới thiệu về đất và người Lạng Sơn trên nhiều lĩnh vực: Vị trí địa lý tự nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các lễ hội truyền thống của Xứ Lạng.

          Từ khóa: Văn hóa dân gian; Di sản văn hóa; Văn hóa vật thể; Địa chí; Lạng Sơn

398.0959711/D300S

 DC.000891

10. Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Then đàn tính của dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn: Báo cáo kết quả thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ / ThS. Nguyễn Thị Hằng; Cộng tác viên: TS. Hoàng Văn Páo. ThS.Nông Thị Nhình, Hoàng Huy ấm.... - Lạng Sơn : Nxb. Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Lạng Sơn, 2011. - 153tr. : Ảnh ; 29cm . - (Sở Văn hoá, TT&DL Lạng Sơn. Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật

          Khái quát về địa lý, lịch sử, con người Lạng Sơn. Trình bày nghệ thuật hát Then, đàn tính của dân tộc Tày, Nùng. Các giá trị và bảo tồn, phát triển nghệ thuật hát Then, đàn tính của dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn

         Từ khóa: Nghệ thuật; Âm nhạc dân gian; Bảo tồn; Hát Then; Đàn tính; Dân tộc Nùng; Dân tộc Tày; Lạng Sơn; Đề tài khoa học; Địa chí

781.620959711/NGH305C

                                                                                                          DC.000805

11. Sli lớn - Dân ca của người Nùng Phàn Slình - Lạng Sơn/ Hoàng Tuấn Cư, Hoàng Văn Mộc sưu tầm, giới thiệu; Lâm Xuân Đào, Hoàng Tuấn Cư dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 399tr. ; 21cm . - (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam)

           Từ khóa: Nghệ thuật; Dân ca; Sli Lớn; Dân tộc Nùng; Lạng Sơn; ĐỊa chí

 781.629591059711/SL300L

                                                                                                  DC.001015

 12. Quản lý lễ hội dân gian ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng sơn: Luân văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa / Hoàng Thị Hà; GS.TS. Lê Hồng Lý hướng dẫn. - H. : Nxb. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 2014. - 209tr. ; 24cm . - (Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

         Cơ sở lý luận về quản lý lễ hội dân gian và tổng quan lễ hội dân gian ở thành phố Lạng Sơn; Thực trạng công tác quản lý lễ hội, định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội dân gian ở thành phố Lạng Sơn

          Từ khóa: Văn hóa dân gian; Lễ hội; Quản lý; Giải pháp; Địa chí; Lạng Sơn

 394.26959711/QU105L

                                                                                                          DC.001010

 

 

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 12
Hôm nay : 235
Tháng hiện tại : 11741
Tổng lượt truy cập : 1413446